Advertisements

Aditya Hrudayam Lyrics

Aditya Hrudayam Lyrics

Aditya Hrudayam Lyrics – Aditya hrudayam stotram

Aditya Hrudayam Lyrics – This slogan will help to fight your enemies. Give a strong mind and health. The need of the hour apart from exercising restraint is to keep yourself mentally and physically healthy. Hence you must eat healthy food and be optimistic.

Aditya Hrudayam Lyrics in English

Tato Yuddha Parishrantam Samare Chintaya Sthitam
Ravanam Chagrato Drishtva Yuddhaya Samupasthitam……1

Daiva Taishcha Samagamya Drashtu Mabhya Gato Ranam
Upagamya Bravidramam Agastyo Bhagavan Rishihi…2

Rama Rama Mahabaho Shrinu Guhyam Sanatanam
Yena Sarvanarin Vatsa Samare Vijayishyasi…3

Aditya-Hridayam Punyam Sarva Shatru-Vinashanam
Jayavaham Japen-Nityam Akshayyam Paramam Shivam…4

Sarvamangala-Mangalyam Sarva Papa Pranashanam
Chintashoka-Prashamanam Ayurvardhana-Muttamam…5

Rashmi Mantam Samudyantam Devasura-Namaskritam
Pujayasva Vivasvantam Bhaskaram Bhuvaneshvaram…6

Sarva Devatmako Hyesha Tejasvi Rashmi-Bhavanah
Esha Devasura Gananlokan Pati Gabhastibhih…7

Esha Brahma Cha Vishnush Cha Shivah Skandah Prajapatihi
Mahendro Dhanadah Kalo Yamah Somo Hyapam Patihi…8

Pitaro Vasavah Sadhya Hyashvinau Maruto Manuh
Vayurvahnih Praja-Prana Ritukarta Prabhakarah…9

Adityah Savita Suryah Khagah Pusha Gabhastiman
Suvarnasadrisho Bhanur-Hiranyareta Divakarah…10

Haridashvah Sahasrarchih Saptasapti-Marichiman
Timironmathanah Shambhu-Stvashta Martanda Amshuman…11

Hiranyagarbhah Shishira Stapano Bhaskaro Ravihi
Agni Garbho’diteh Putrah Shankhah Shishira Nashanaha…12

Vyomanathastamobhedi Rigyajussamaparagaha
Ghanavrishtirapam Mitro Vindhya-Vithiplavangamaha…13

Atapi Mandali Mrityuh Pingalah Sarvatapanaha
Kavirvishvo Mahatejah Raktah Sarva Bhavodbhavaha…14

Nakshatra Grahataranam-Adhipo Vishva-Bhavanah
Tejasamapi Tejasvi Dvadashatman Namo’stu Te…15

Namah Purvaya Giraye Pashchimayadraye Namah
Jyotirgananam Pataye Dinaadhipataye Namah…16

Jayaya Jaya Bhadraya Haryashvaya Namo Namah
Namo Namah Sahasramsho Adityaya Namo Namah…17

Nama Ugraya Viraya Sarangaya Namo Namah
Namah Padma Prabodhaya Martandaya Namo Namah…18

Brahmeshanachyuteshaya Suryayadityavarchase
Bhasvate Sarva Bhakshaya Raudraya Vapushe Namaha…19

Tamoghnaya Himaghnaya Shatrughnayamitatmane
Kritaghnaghnaya Devaya Jyotisham Pataye Namaha…20

Taptacami Karabhaya Vahnaye Vishvakarmane
Namastamo’bhinighnaya Ravaye (Rucaye) Lokasakshine…21

Nashayat Yesha Vai Bhutam Tadeva Srijati Prabhuh
Payatyesha Tapatyesha Varshatyesha Gabhastibhih…22

Esha Supteshu Jagarti Bhuteshu Parinishthitaha
Esha Evagnihotram Cha Phalam Chaivagnihotrinam…23

Vedashcha Kratavashcaiva Kratunam Phalam Eva Cha
Yani Krityani Lokeshu Sarva Esha Ravih Prabhuh…24

Ena-Mapatsu Krichchreshu Kantareshu Bhayeshu Cha
Kirtayan Purushah Kashchinnavasidati Raghava…25

Pujayasvaina-Mekagro Devadevam Jagatpatim
Etat Trigunitam Japtva Yuddheshu Vijayishyasi…26

Asmin Kshane Mahabaho Ravanam Tvam Vadhishyasi
Evamuktva Tada’gastyo Jagama Cha Yathagatam…27

Etachchrutva Mahateja Nashtashoko’bhavattada
Dharayamasa Suprito Raghavah Prayatatmavan…28

Adityam Prekshya Japtva Tu Param Harshamavaptavan
Trirachamya Shuchirbhutva Dhanuradaya Viryavan…29

Ravanam Prekshya Hrishtatma Yuddhaya Samupagamat
Sarvayatnena Mahata Vadhe Tasya Dhrito’bhavat…30

Atha Ravi-Ravadan-Nirikshya Ramam Mudita Manah Paramam Prahrishyamanaha
Nishicharapati-Sankshayam Viditva Suragana-Madhyagato Vachastvareti…31

Thank You!! Enjoy!!

Aditya Hrudayam Music Video:

Aditya Hrudayam Lyrics

Read More: Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi- Gulshan Kumar

image source : YouTube | YouTube Thumbnail by: YouTube Thumbnail Image Downloader (HD Quality)

Note: If you find any mistake in lyrics. Please send correct lyrics by contact us Form.

About Nisha Wadhwani

I am the founder of lyricsupgrade.com. I love listening to music. As the founder and author of this website, I am trying my best to improve this blog day by day.

View all posts by Nisha Wadhwani

Leave a Reply